Thermo hard wood
คุณสมบัติพิเศษ
คุณสมบัติพิเศษ


คุณสมบัติ 
- ทนทานและมีอายุการใช้งานนานขึ้น 15-25 เท่า เมื่อเทียบกับไม้ก่อนผ่าน
  การ Heat Treated โดยเฉพาะงานไม้ภายนอกอาคารทีมีอายุการใช้งานยาวนานถึง 25 ปี
- ลดอัตรายืดหดตัวของไม้ถึง 5-15 เท่า ทำให้อัตรายืดหดตัวต่ำกว่า 1%
- ลดการดูดซึมของความชื้นได้ถึง 3-5 เท่า
- ลดการเกิดเชื้อราที่ผิวและภายในไม้
- เปลี่ยนสีไม้เป็นสีน้ำตาลทั้งภายในและภายนอกเนื้อไม้
- ไม่จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ถนอมเนื้อไม้ สีย้อมไม้ในบางกรณี
- มีคุณสมบัติทนทานต่อปลวกและแมลงที่ดีกว่าไม้ที่ปราศจากการ Treatment ด้วยเคมี
  หรือความร้อน
- ปราศจากการใช้เคมีในการเพิ่มคุณสมบัติไม้ หรือเรียกว่าเป็น Green Product 100%
- ผิวไม้มีคุณสมบัติป้องกันฝุ่นได้ดีกว่าเดิม
- มีความเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีกว่าเดิม 10 – 30%
- มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานภายนอกและภายในอาคาร
- เป็นทางเลือกทดแทนการใช้ไม้สักเนื่องจากมีลายไม้และสีที่ใกล้เคียง      จากภาพแสดงให้เห็นว่าไม้ที่ผ่านการกระบวนการ Heat Treatment หรือการใช้เทคโนโลยีความร้อนสูงนั้น จะทำให้โครงสร้างไม้เปลี่ยนไป ซึ่งทำให้ได้ไม้ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับ
ไม้ที่มีอายุ 350 ปี
© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET