ข้อมูลทั่วไปเรื่องไม้
ไม้คุณภาพชั้นหนึ่ง (No.1C) และไม้คุณภาพชั้น 2 AC (No.2AC)
ไม้คุณภาพชั้นหนึ่ง (No.1C) และไม้คุณภาพชั้น 2 AC (No.2AC)
                        โดย สมาคมส่งออกไม้เนื้อแข็งอเมริกัน (AHEC)
ไม้คุณภาพชั้นหนึ่ง (No.1C)

เป็นไม้ชั้นคุณภาพที่ในสหรัฐฯ เรียกกันว่า เกรดสำหรับทำตู้ เนื่องจากว่าสมารถนำมาดัดแปลงทำประตูตู้ในครัวขนาดมาตรฐานที่ใช้ทั่วไปในประเทศได้ง่าย ทั้งยังสามารถนำมาทำชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้กันทั่วไปได้ง่ายเช่นเดียวกัน ไม้คุณภาพชั้นหนึ่งคือไม้กระดานที่มีขนาดอย่างน้อยกว้าง 3” และยาว 4’ และจะต้องได้เนื้อไม้ไม่มีตำหนิอย่างน้อย 66 2/3% (8/12 x100) ถึง (แต่ไม่รวม) 83 1/3% ซึ่งตัวเลขหลังเป็นข้อกำหนดขั้นต่ำของไม้คุณภาพ FAS

นอกจากนี้ ไม้ที่ไร้ตำหนิจะต้องมีขนาดต่ำสุด 3” x 3’ หรือ 4” x 2’ (ดูในรูปข้างล่าง) ส่วนจำนวนแผ่นไม้ไร้ตำหนิที่อาจตัดได้จากไม้กระดานแผ่นหนึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดของไม้กระดาน

คุณสมบัติดังกล่าวต้องมีในทั้งสองข้องของไม้กระดานจึงจะผ่านมาตรฐานไม้คุณภาพชั้นหนึ่ง

หากด้านที่ดีกว่าของไม้กระดานมีลักษณะตรงตามข้อกำหนดของไม้เกรด FAS และอีกด้านหนึ่งไปตรงกับข้อกำหนดของไม้คุณภาพชั้นหนึ่ง (No.1C) ไม้กระดานนั้นอาจจัดให้อยู่ในเกรด F1F หรือ Selects ก็ได้
ไม้คุณภาพชั้น 2AC (No. 2 AC)

ไม้คุณภาพชั้น 2AC มักเรียกกันว่าไม้เกรดประหยัด เนื่องจากว่าราคาและเนื้อไม้จะเหมาะกับการผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์หลากหลายรูปแบบและเป็นไม้เกรดที่อุตสาหกรรมผลิตพื้นไม้เนื้อแข็ง (Hardwood flooring industry) ในสหรัฐอเมริกา ชอบใช้ ไม้ที่จัดอยู่ในเกรด 2AC มีข้อกำหนดคือ ไม้กระดานจะต้องมีขนาดความกว้างอย่างน้อย 3” และความยาวอย่างน้อย 4’ และต้องมีเนื้อไม้ไร้ตำหนิอย่างน้อย 50% (6/12 x 100) และไม่เกิน 66 2/3% ของแผ่น (แต่ไม่ถึง 66 2/3%) ซึ่งเป็นข้อกำหนดขั้นต่ำของไม้คุณภาพขั้นหนึ่ง ขนาดเล็กสุดของไม้ไร้ตำหนิในเกรดนี้ คือ กว้าง 3” ยาว 2’ จำนวนแผ่นไม้ไร้ตำหนิที่จะได้จากไม้กระดานแผ่นหนึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดของไม้กระดานถ้ากระดานด้านธรรมดามีเนื้อไม้ไร้ตำหนิตรงตามคุณสมบัติเกรด 2AC และอีกด้านที่ดีกว่ามีไม้ชั้นคุณภาพสูงกว่า ไม้แผ่นนั้นก็จัดให้อยู่ในเกรด 2 AC อยู่ดี
ถ้าด้านดีของแผ่นไม้มีคุณสมบัติเข้าข่ายชั้นมาตรฐาน FAS หรือไม้คุณภาพชั้นหนึ่ง แต่อีกด้านเป็นไม้ธรรมดาคุณภาพชั้น 2ACอันที่จริง NHLA ได้จัดให้มีชั้นคุณภาพไม้เนื้อแข็งรองลงมาจาก ชั้น 2AC ไม้เกรดดังกล่าวมักจะถูกนำไปแปรรูปเป็นชิ้นส่วนย่อย ชิ้นส่วนทำพื้นเป็นไม้ใช้ในบ้านเรือนในประเทศสหรัฐฯ

ชั้นคุณภาพไม้ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นกรอบสำหรับใช้เป็นแนวทางการค้าไม้แปรรูปเนื้อแข็งอเมริกันต้องเรียนย้ำว่า กฎเกณฑ์เหล่านี้ไม่ตายตัว มีข้อยกเว้นได้ ขึ้นอยู่กับการเจรจาตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและเป็นสิ่งที่สมาคมฯ สนับสนุน (ให้มีการเจรจากัน) ถ้าผู้อ่านสนใจศึกษาชั้นคุณภาพทั้งหมดที่จัดทำโดย NHLA รวมทั้งการอธิบายอย่างละเอียด โปรดอ่านหนังสือคู่มือ “กฎเกณฑ์การวัดและตรวจสอบไม้เนื้อแข็งและไม้ไซเปรส” ของ NHLA
© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET