ข้อมูลทั่วไปเรื่องไม้
ไม้ชั้นคุณภาพสูงสุด คือ FAS และ FAS One Face และ Selects
ไม้ชั้นคุณภาพสูงสุด คือ FAS และ FAS One Face และ Selects
                        โดย สมาคมส่งออกไม้เนื้อแข็งอเมริกัน (AHEC)
ไม้ชั้นคุณภาพ FAS

ไม้เกรด FAS หมายถึงไม้แปรรูปที่ไม่มีตำหนิและเป็นชิ้นยาว พัฒนามาจากเกรดที่เดิมเรียกว่า "First and Seconds" เหมาะที่สุดสำหรับใช้ทำเฟอร์นิเจอร์คุณภาพสูง งานตัดต่อเป็นชิ้นส่วนต่างๆ ภายในอาคาร และการทำบัวขึ้นรูป ผู้ซื้อไม้ชั้นคุณภาพนี้จะได้รับแผ่นไม้กระดานแปรรูปขนาดกว้างอย่างน้อย 6" ยาวอย่างน้อย 8' และมีเนื้อไม้ไร้ตำหนิรวมแล้วเป็นสัดส่วนตั้งแต่ 8  1/3% (10/12 x 100) ถึง 100% ของแผ่น
ข้อกำหนดอีกอย่างคือส่วนของไม้ที่ไม่มีตำหนิ ต้องมีขนาด กว้าง 3” เป็นอย่างต่ำ ยาว 7’ เป็นอย่างต่ำ หรือกว่าง 4” เป็นอย่างต่ำ และยาว 5’ เป็นอย่างต่ำ
ส่วนจำนวนชิ้นไร้ตำหนิที่จะตัดได้จากไม้กระดานหนึ่ง ขึ้นอยู่กับขนาดของไม้กระดานแผ่นนั้น แต่ส่วนใหญ่ไม้กระดานแผ่นหนึ่งจะตัดไม้คุณภาพ FAS ได้หนึ่งหรือสองชิ้น ดังนั้น ขนาดของไม้ไร้ตำหนิจึงมีได้หลากหลายขึ้นอยู่กับพันธุ์ไม้และขึ้นอยู่กับว่าไม้กระดานนั้นถูกอบแห้งในเตาอบไม้ (kiln dried) มาก่อนหรือเปล่า อีกอย่างหนึ่งคือสำหรับเกรด FAS นี้ ทั้งสองข้างของไม้กระดานจะต้องผ่านข้อกำหนดต่างๆ ของ FAS ดังที่กล่าวข้างต้นข้อกำหนดหนึ่งของเกรด FAS คือ ด้านธรรมดา (poor face) หรือที่ตรงกันข้ามกับด้านดีที่สุด ของไม้กระดาน อย่างน้อย 83% จะต้องเป็นไม้ไร้ตำหนิชั้นไม้คุณภาพ FAS หน้าเดียว (FAS One Face หรือ F1F)

ไม้แปรรูปชั้นคุณภาพนี้ส่วนใหญ่จะส่งให้ลูกค้าในกองหรือมัดเดียวกับไม้เกรด FAS ตามที่ตกลงกัน ข้อกำหนดของเกรด FAS หน้าเดียวหรือที่เรียกว่า F1F คือด้านที่ดีที่สุดของกระดานต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน FAS
แต่ด้านตรงกันข้ามอนุโลมให้มีคุณสมบัติตามเกรดไม้คุณภาพมาตรฐานเบอร์ 1 ได้ ( No.1 Common Grade) ซึ่งจะได้อธิบายถึงเกรดนี้ต่อไป ฉะนั้น ผู้ซื้อไม้คุณภาพ F1F จะได้ไม้ชั้น FAS อย่างน้อยหนึ่งหน้ากระดาน หลายครั้งที่กองไม้ส่งออกจะได้รับการจัดให้อยู่ในสัดส่วน 80-20 คือ 80% เป็นไม้ชั้นคุณภาพ FAS และอีก 20% เป็นไม้คุณภาพ FAS หน้าเดียว หรือแล้วแต่จะตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

ชั้นคุณภาพคัดเลือก ( Selects)

ไม้ชั้นคัดเลือกแทบจะไม่มีข้อแตกต่างกับชั้น FAS หน้าเดียว จะแตกต่างกันแค่ขนาดต่ำสุดของไม้กระดานซึ่งกฎระบุว่าต้องกว้างอย่างน้อย 4” และยาวอย่างน้อย 6’ ไม้เกรดนี้มักมาจากภาพเหนือของสหรัฐ และในการส่งมอบให้ลูกค้าอาจจะส่งรวมไปกับไม้เกรด FAS ตามที่จะตกลงกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย หลายครั้งจะพบว่าการส่งออกไม้ชั้นคุณภาพสูงสุดนั้น ผู้ขายจะเรียกรวมๆ กันว่า ไม้เกรด FAS และเป็นแนวปฏิบัติปกติทางธุรกิจที่ผู้ขายไม้เนื้อแข็งอเมริกันจะส่งไม้ทั้งสามชั้นคุณภาพในกองเดียวกันในสัดส่วนที่กำหนดไว้ผู้ซื้อจึง ควรตกลงกับผู้ขายในประเด็นนี้ล่วงหน้า เพื่อจะได้รับไม้ในคุณภาพที่ต้องการ แต่ในทุกกองไม้ชั้นคุณภาพ FAS F1F และ คัดเลือกที่จัดส่ง ผู้ซื้อจะต้องได้รับไม้ระดับคุณภาพ FAS อย่างน้อยในหนึ่งด้านของกระดาน

ยังมีชั้นคุณภาพอื่นอีกที่พัฒนามาจากเกรดข้างต้น คือ

เกรดไพร์ม (Prime) เกรดนี้พัฒนามาจาก เกรด FAS ของ NHLA เพื่อใช้กับตลาดไม้ส่งออกไม้ในเกรดนี้แทบจะไม่มีส่วนโค้งที่ของแผ่นไม้ (Wane) ขึ้นไม้ไม่มีตำหนิจะมีข้อกำหนดเหมือนกับของเกรดคัดเลือกหรือสูงกว่าและรูปลักษณ์ของไม้ไร้ตำหนิเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในเกรดนี้ขนาดต่ำสุดของแผ่นไม้กระดานที่จัดส่งในเกรดจะขึ้นอยู่กับพันธุ์ไม้ พื้นที่ที่พันธุ์ไม้นี้เจริญเติบโตอยู่และการกำหนดของผู้ขาย

เกรด คอมเซล (Comsel) เกรดนี้พัฒนามาจากเกรด คุณภาพชั้นหนึ่งและคัดเลือกของ NHAL ในกรณีที่มีการส่งออกแผ่นไม้ในเกรดนี้ต้องมีไม้ไม่มีตำหนิอย่างน้อยปริมาตรเท่ากับหรือสูงกว่าที่มีในไม้คุณภาพชั้นหนึ่ง (No.1C) เล็กน้อยและเช่นเดียวกับเกรดไพร์ม รูปลักษณ์ของไม้ไร้ตำหนิก็เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่ง ขนาดต่ำสุดของแผ่นกระดานที่จัดส่งจะขึ้นอยู่กับพันธุ์ไม้ พื้นที่ที่พันธุ์ไม้นี้เจริญเติบโตอยู่ และการกำหนดของผู้ขาย

ควรรับทราบ
ด้วยว่า ไพร์มและคอมเซลไม้ได้เป็นคำนิยามมาตรฐานของ NHLA และไม่ถือว่าทั้งสองเป็นชั้นคุณภาพของ NHLA อย่างเป็นทางการ
© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET