ข้อมูลทั่วไปเรื่องไม้
ตำหนิไม้
ตำหนิไม้
                        โดย สมาคมส่งออกไม้เนื้อแข็งอเมริกัน (AHEC)
กฎเกณฑ์ของ NHLA ระบุว่าลักษณะดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นตำหนิ จึงไม่อนุญาตให้มีในไม้ไม่มีตำหนิของชั้นคุณภาพต่างๆ ของ NHLA ได้


                                  

       เปลือกฝังใน (Bark Pocket)                 รอยนกจิก (Bird Pecks)                                        รอยปริ (Check)
  เป็นการบิดเบือนในลายเสี้ยนไม้สืบเนื่อง     จาก จัดด่างเล็กๆ ในลายเสี้ยน                     เป็นรอยปริขนาดเล็กในแนวนอนบน
      จากเกิดเปลือกฝังในบางส่วนของ        เกิดขึ้นเพราะนก นกจิกและในบางกรณีจะ         หน้าไม้กระดานเป็นผลการทำไม้ให้
                      แผ่นไม้                                  มีรอยเปลือกภาย ใน ( ingrown bark )        แห้งไม่ถูกต้องตามกรรมวิธีหรือทำเร็ว
                                                                เกิดขึ้นด้วยแต่ถ้าพบ   รอยนกจิกในไม้ฮิคโครี่                              เกินไป       
                                                                (Hickory) และเอล์ม (Elm) จะไม่ถือว่าเป็น
                                                                                             ตำหนิ

                          


           รอยผุ (Decay or Rot)                             ตาผุ (Unsound Knot)                                    ตาแข็งตัน (Sound Knot)
เกิดขึ้นจากการทำลายเนื้อไม้โดยเชื้อรา        มีลักษณะเป็นรูปวงเดือนและมีใจไม้อยู่                        เป็นตาที่มีลักษณะตัน
ถ้าพบว่ามีการเปลี่ยนสีของไม้กระพี้                      ตรงกลางพบตรงเนื้อไม้ที่เคย                                 พาดบนผิวหน้าไม้และ
นั่นเป็นอาการแรกเริ่มการผุ                                   เป็นฐาน ของกิ่งหรือกิ่งอ่อน                                  ไม่มีร่องรอยของการผุ
                                                                           (บางทีไม้ตรงนั้นจะขาดหายไป

                               


             รอยแตก (Split)                           รอยด่างจากไม้คั่น (Sticker Stain)            บ่าหรือริมไม้ขาดหายไป (Wane)
       เป็นรอยแตกแยกของเนื้อไม้                        เป็นรอยด่างส่วนใหญ่สีเทา                    เนื้อไม้ตรงริมแผ่นไม้ขาดหายไปหรือ
ในแนวยาวมีเปลือกเกิดขึ้นในกระบวนการ    เกิดขึ้นจากไม้คั่นที่ใช้ในการทำให้ไม้แห้ง     มีเปลือกไม้ตรงริมแผ่น จึงเป็นตำหนิ
     ทำไม้แห้ง นอกจากนี้ยังมีรอยร้าว                                                                                เกิดขึ้นกับแผ่นไม้กระดานตัดมาจาก
เกิดจากการแยกตัวของไม้ที่อยู่ระหว่าง                                                                            ส่วนของท่อนไม้ที่โค้งตามธรรมชาติ
      วงปี (annual growth rings)


                        

            รูหนอน (Worm Holes)                                  ใจไม้ (Pith)                                               รูเจาะ (Grub,Holes)
            รูในเนื้อไม้ขนาดจาก 1/16”                    ใจหรือแก่นไม้ ลักษณะนุ่มๆ ที่อยู่                            รูมีขนาดใหญ่กว่า 1/4”
                     ถึงมากกว่า 1/4 ”                         ตรงกลางโครงสร้างของต้นไม้พอมา
                                                                        อยู่ในแผ่นกระดานไม้ถือว่าเป็นตำหนิ
© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET