ข้อมูลทั่วไปเรื่องไม้
ลักษณะเฉพาะบางประการของไม้เนื้อแข็งอเมริกัน
ลักษณะเฉพาะบางประการของไม้เนื้อแข็งอเมริกัน
                        โดย สมาคมส่งออกไม้เนื้อแข็งอเมริกัน (AHEC) ต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะบางประการของไม้เนื้อแข็งอเมริกัน
บางลักษณะจะพบในไม้เนื้อแข็งอเมริกันบางสกุล บางลักษณะจะพบในไม้เนื้อแข็งทุกสกุล
คุณสมบัติเฉพาะดังกล่าวอาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือจากกระบวนการทำไม้ให้แห้ง

อย่างที่กล่าวในตอนต้นการจัดเกรดไม้เนื้อแข็งแปรรูปอเมริกันจะพิจารณาสัดส่วนของเนื้อไม้ไม่มีตำหนิในแผ่นกระดานเป็นหลัก ลักษณะไม้ต่อไปนี้ NHLA ไม่ถือว่าเป็นตำหนิจึงให้เป็นส่วนหนึ่งของแผ่นไม้ไม่มีตำหนิได้


                      

                       แก่นไม้ (Heartwood) และกระพี้ (Softwood)                                ลายวน (Burl)
                    แก่นไม้จะเป็นไม้ที่มีภาวะเจริญเต็มที่แล้วมักจะมีสีเข้ม                    มีลักษณะเป็นลายวน เป็นชั้นๆ
                     กว่ากระพี้ และเป็นส่วนของเนื้อ ไม้ที่อยู่ระหว่างกระพี้                              ในเสี้ยนไม้แต่ไม่มี
                     กับใจไม้ (Pith) กระพี้ตาตรงกลางจะมีสีอ่อนกว่าเป็น
                     เนื้อไม้ที่อยู่ในระหว่างชั้นในของเปลือกไม้กับแก่นไม้

                       

                                    ลายยางไม้ (Gum Streaks)                                  ลายแถบสีหินแร่ (Muneral Streaks)
                          เป็นริ้ว มีสีคล้ายหินแรเกิดขึ้นตามธรรมชาติใน                   เป็นริ้วสีเขียวแก่แบบลูกมะกอกหรือสีน้ำตาล
                          ไม้เชอร์รี่เท่านั้นริ้วจะทอดนอนตามแนวเสี้ยน                                                  เคล้าดำ

                        

                                         ริ้วรอย Glass Worm                                                 รอยไม้คั่น (sticker Mark)
                                 มีลายริ้วเป็นชั้นๆ เหมือนลายหินแร่                          เป็นรอยที่เกิดขึ้นจากไม้คั่นที่ใช้ตอนทำไม้ให้แห้ง
                                 เกิดขึ้้นในไม้อย่างไม่มีรูปแบบส่วน                                    รอยนี้สามารถลบออกได้ในกระบวน
                                            ใหญ่พบในต้นแอช                                              การไสผิวหน้าไม้ จึงไม่ถือว่าเป็นตำหนิ

ข้อสังเกต:
ในบางพันธุ์ไม้เช่นเมเปิลและแอช  แผ่นกระดานแปรรูปมีกระพี้สีอ่อนเป็นสัดส่วนสูงเมื่อเทียบกับแก่นไม้ จะเป้นที่ต้องการมากแต่ในทางตรงกันข้าม ในบางพันธุ์เช่นไม้เชอร์รี่ โอ๊ค วอลนัท การมีสัดส่วนแก่นไม้มากๆ และกระพี้น้อยๆ จะเป็นสิ่งที่ต้องการมาก ฉะนั้น ผู้ซื้อจำเป็นต้องศึกษาพัิินธุ์ไม้แต่ละพันธุ์อย่างละเอียด รวมทั้งศึกษาลักษณะพื้นที่ป่าต่างๆ ของสหรัฐอเมริกาด้วย สภาพอากาศ สภาพดิน สิ่งแวดล้อมของป่า เช่น เป็นเนินเขาหรือหุบเขา ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดลักษณะการเจริญเติบโตของต้นไม้ืทั้งสิ้น  กฎเกณฑ์ของ NHLA เป็นกรอบสำหรับการเจรจาซื้อขายไม้แปรรูปในชั้นเบื้องต้นเท่านั้น เวลาเจรจากันเกี่ยวกับพันธุ์ไม้เฉพาะ อาจยืดหยุ่นได้
ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละพันธุ์ไม้เนื้อแข็งอเมริกันจะอ่านได้จากสิ่งตีพิมพ์เชิงวิชาการต่างๆ ของสมาคมส่งออกไม้เนื้อแข็งอเมริกัน (AHEC) ได้
© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET