ข้อแตกต่างระหว่างน้ำยารักษาเนื้อไม้ CA-C กับ ACQ (Type D)
1) ส่วนผสมของ CA-C คือ Copper Azole – Type C แต่ส่วนผสมของ ACQ คือ Alkaline   Copper Quaternary

2) การเก็บกักน้ำยาไม่ให้น้ำยาน้ำยากระจายตัวสู่เนื้อไม้หลายๆส่วนนั้น หรือที่เรียกว่าค่า Retention (kg/cb.m.) ซึ่งน้ำยา CA-C และน้ำยา Micro CA นั้นมีค่า Retention ที่ต่ำกว่าน้ำยา ACQ ดังนั้นการกระจายน้ำยาเข้าสู่เนื้อไม้ของน้ำยา CA-C กับ Micro CA นั้นจะทำได้ดีกว่าน้ำยา ACQ จึงทำให้การป้องกันการพุผังของไม้ได้ดีกว่า โดยการวัดค่า Retention นั้นแสดงในตารางด้านล่างนี้

Table 1. ค่า Retentions. จาก ICC-ES โดยแบ่งเป็นตามความเข้มข้นของน้ำยาที่ใช้อัดแต่ละระดับ เช่น UC1-UC3B เป็นความเข้มข้นของน้ำยาสำหรับไม้ที่ใช้งานไม่สัมผัสพื้นดินโดยตรง ส่วนความเข้มข้นระดับ UC4A, UC4B เป็นความเข้มข้นของน้ำยาสำหรับไม้ใช้งานสัมผัสพื้นดินโดยตรง

         

ข้อมูลในตารางมาจาก ICC-ES เป็นบริษัทชั้นนำในการทดสอบวัสดุก่อสร้างต่างๆ โดยเป็นรูปบริษัทไม่แสวงหาผลกำไรแต่เพื่อผลประโยชน์ต่อสาธารณชนทั่วไป โดย ICC-ES มีวิธีการที่เชี่ยวชาญในการทดสอบวัสดุก่อสร้างต่างๆ วัตถุดิบ ชิ้นส่วน และขั้นตอนการใช้งานของวัสดุนั้น (http://www.icc-es.org)

3) ส่วนผสมของน้ำยาทางเคมี CA และ Micro CA นั้นมีโอกาสสูญเสียหมดสภาพน้อยกว่าน้ำยา ACQ เมื่อใช้งานจริงกับไม้แล้ว ซึ่งดูได้จากตารางดังต่อไปนี้
 
          
 
MSU – Mississippi State University; TPI – Timber Products Inc; BDL – Below Detect Limit

4) น้ำยาประเภท CA-C หรือ Micro CA ช่วยป้องกันการเกิดสนิทจากอุปกรณ์ยึดไม้ที่เป็นโลหะได้ดีกว่า โดยการทดลองจาก American Wood Preservers Association (AWPA) นั้นระบุว่าอุปกรณ์ยึดไม้ที่เป็นโลหะทั่วไปที่ใช้ยึดไม้ผ่านการอัดน้ำยา ACQ นั้นจะเป็นสนิมง่ายกว่าไม้ผ่านการอัดน้ำยา CA-C หรือ Micro CA ซึ่งระบุได้ตามตารางดังต่อไปนี้

ตารางการผุกร่อนเป็นสนิมของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวที่สัมผัสน้ำยาชนิดต่างๆผลทดสอบนี้มาจากหน่วยงาน American Wood Preservers Association (AWPA) กับหน่วยงาน International Staple, Nail and tool Association (ISANTA) ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยของ Michigan State University ที่ใช้ประเมินผลของการผุกร่อนของอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวที่สัมผัสน้ำยารักษาเนื้อไม้สูตรต่างๆ

ตารางการกัดกร่อนของน้ำยาชนิดต่างๆ ซึ่งหากค่ายิ่งสูงยิ่งกัดกร่อนโลหะได้ง่าย
TPI – Timber Products Inc; SUNY – State University of New York

5) ไม้ผ่านการอัดน้ำยา CA-C หรือ Micro CA นั้นจะมีสีอ่อนกว่าไม้อัดน้ำยา ACQ โดยการที่ไม้มีสีอ่อนกว่านั้นทำให้มีโอกาสเลือกใช้สีอ่อนทาไม้ได้ง่ายกว่า

6) ปริมาณน้ำยาที่ใช้อัดลงในไม้นั้น จำเป็นต้องปริมาณน้ำยา ACQ มากกว่าน้ำยา CA-C หรือ Micro CA ที่อัดเข้าสู่ไม้ โดยเทียบจำนวนน้ำยาที่อัดลงสู่ไม้ด้วยปริมาตรไม้ที่มีขนาดเท่ากัน จึงทำให้ต้นทุนไม้ที่อัดน้ำยา AQC มีโอกาสที่จะสูงกว่าไม้ที่อัดน้ำยา CA-C หรือ Micro CA เป็นปกติ

7) ไม้ที่ผ่านการอัดน้ำยา CA-C หรือ Micro CA นั้นมีคุณสมบัติป้องกันน้ำได้ดีกว่าไม้ผ่านการอัดน้ำยาชนิดอื่นๆ เนื่องจากน้ำยาเคมีที่อัดลงในไม้นั้นเข้าถึงเนื้อไม้ได้ลึก จึงทำให้น้ำซึมเข้าสู่เนื้อไม้ได้ยากกว่าโดยการที่น้ำเข้าสู้เนื้อไม้ได้น้อยกว่าก็จะลดการบิดงอ โก่งตัวของไม้ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเปรียบเทียบได้จากรูปด้านซ้าย คือไม้ที่ผ่านการอัดน้ำยาชนิดอื่น ส่วนรูปด้านขวา คือไม้ผ่านการอัดน้ำยา CA-C หรือ Micro CA

                           
     ไม้ที่ผ่านการอัดน้ำยาชนิดอื่น  ไม้ผ่านการอัดน้ำยา CA-C หรือ Micro CA

8) ACQ นั้นยังไม่ได้มีการทดสอบการใช้งานการป้องกันปลวกภายในประเทศโซนร้อนชื้น แต่น้ำยา CA-C หรือ Micro CA นั้นได้มีการทดสอบการป้องกันปลวกของน้ำยาที่ประเทศมาเลเซีย โดยบริษัท Arch ผู้ผลิตน้ำยารักษาเนื้อไม้ซึ่งทดสอบโดยการอัดน้ำยา CA-C หรือ Micro CA เข้าสู่ไม้ยางพาราซึ่งเป็นไม้ที่ปลวกกินได้ง่ายได้ ซึ่งผลทดสอบคือไม้สามารถต้องกันปลวกได้ ดังนั้นหากเทียบไม้ยางพาราอัดน้ำยา CA-C หรือ Micro CA แล้วป้องกันปลวกได้แล้วกรณีไม้สนผ่านการอัดน้ำยาชนิดนี้ต้องสามารถต้องกันปลวกได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ปลวกในประเทศมาเลเซียกับประเทศไทยนั้นยังเป็นปลวกที่มีสายพันธุ์เดียวกัน จึงสรุปได้ว่าไม้ผ่านการอัดน้ำยา CA-C หรือ Micro CA นั้นสามารถต้องกันปลวกในไทยได้อย่างแน่นอน© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET