คุณสมบัติ RockyPine เปรียบเทียบกับไม้ในประเทศ
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติไม้ โดยใช้หน่วย Ksc(Kilogram-force/square centimeter)

ตารางคุณสมบัติทางกลของไม้ในไทย จากบทความเรื่องการทดสอบวัสดุ โดย ผศ.ดร. สิทธิชัย แสงอาทิตย์ download ที่นี่


ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติไม้ โดยใช้หน่วย Mpa (Megapascal = 1,000,000 newton per sqaure meter)
ตารางคุณสมบัติทางกลของไม้ในไทย จากบทความเรื่องการทดสอบวัสดุ โดย ผศ.ดร. สิทธิชัย แสงอาทิตย์ download ที่นี่

© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET