ข้อมูลทั่วไปเรื่องไม้
คุณสมบัติของไม้ทางกล
คุณสมบัติของไม้ทางกล
                      โดย ผศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

1. 
คุณสมบัติทางกล

     ความรู้ในเรื่องกลสมบัติของไม้นัน้ ได้จากการทดสอบโดยตรง ไม่ว่าจะเป้นการทดสอบใช้งานจริง (Service Test) หรือในห้องทดลอง การทดลองเหล่านี้มีมาตรฐานกำหนดไว้แน่นอนทำให้เปรียบเทียบกันได้ไม่ว่าจะกระทำการ ณ ที่ใด ซึ่งทำให้ได้รับรู้ความเกี่ยวกับกลสมบัติของไม้ต่างชนิดกัน จัดเป็นหมวดหมู่ได้ว่าไม้ชนิดใดมีความแข็งแรงเทียบได้กับไม้ชนิดใด หรือแม้แต่ไม้ชนิดเดียวกัน แต่คนละต้นกัน ต่างท้องที่กัน ก็อาจมีกลสมบัติต่างกันออกไปเหรือไม่เพียงใด และยังสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในการออกแบบโครงสร้างกำหนดขนาดของงานไม้โดยถูกต้อง เป็นการประหยัดอีกด้วย ไม้ต่างกับวัสดุก่อสร้างอย่างอื่น ตรงที่เป็นของที่ได้จากธรรมชาติ ความแปรปรวน ในเรื่อง ดิน ฟ้า อากาศ ทำให้อัตราความเติบโตของเนื้อไม้ต่างกันออกไป การผึ่งไม้อบไม้เพื่อลดความชื้นก็ดีหรือลักษณะการใช้งานในสิ่งก่อสร้างก็ดี ทำให้กลสมบัติของไม้ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
 

คุณสมบัติทางกลของไม้จะกล่าวถึงในที่นี้มี
     · ความเค้นอัดขนานเสี้ยน (Compressive Stress Parallel to Grain)ใช้ในการทดสอบไม้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบของเสาอาคาร 

               img-Y06151833-0001.jpg
              ภาพแสดงเสาเข็มสำหรับฐานรากเข้าฝา


     · 
ความเค้นอัดตั้งฉากเสี้ยนใ
ช้ในการทดสอบไม้ ที่นำไปใช้ประโยชน์ ในรูปแบบของไม้หมอนรองรางรถไฟ,ส่วนของคานที่สัมผัสกับที่รองรับ


              img-Y06151853-0001.jpg
          ภาพแสดงการทดสอบความเค้นอัดตั้งฉากเสี้ยน


     · 
ความเค้นดึงขนานเสี้ยน (Tensile Strees Parallel to Grain)ใช้ในการทดสอบไม้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบของส่วนประกอบของโครงถักที่รับแรงดึง


                img-Y06151853-0001.jpg

          ภาพแสดงการทดสอบความเค้นดึงขนานเสี้ยน


     · ความเค้นดึงตึ้งฉากเสี้ยน (tensile Stess perpendicular to Grain) ใช้ในการดสอบไม้ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบของคานไม้ประกับ , ไม้ประกับโค้ง  


                 img-Y06151853-0001.jpg
           ภาพแสดงการทดสอบความเค้นดึงตั้งฉากเสี้ยน
 

     · ความเค้นเฉือนขนานเสี้ยน (Shearing Stress Parallel to Grain)ใช้ในการทดสอบไม้ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบของข้อต่อไม้ , คาน , คานไม้ประกับ

               img-Y06151853-0001.jpg
           การแสดงการทดสอบความเค้นเฉือนขนาดเสี้ยน
 

     · ความแข็งแรง และความแข็งตึง ในการดัดสถิตย์ (Strength and Stiffness in Static Bending)ใช้ในการทดสอบไม้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบของ คาน,ตง,จัดทัน,แป,ส่วนของโครงดักที่รับแรงดัด ซึ่งสามารถแบ่งค่าทดสอบออกเป็น 2 ค่าคือ
     - Modulus of Rupture (MOR) ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการต้านการแตกหักหรือความแข็งแรง (Strength) ของไม้
     - Modulus of Elasticity (MOE) ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการต้านการโก่งหรือความแข็งตึง (Stiffness) ของไม้
 

               img-Y06151909-0001.jpg
              ภาพแสดงการทดสอบ แรงดัดสถิตย์
 

ความแข็ง (Hardness)

การทดสอบความแข็ง

     ใช้ในการทดสอบไม้ ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบของ ไม้พื้น , ปาร์เก้ , เฟอร์นิเจอร์ 


                
                 ภาพแสดงการทดสอบความแข็ง


การฉีก (Cleavage)

     ใช้ในการทดสอบไม้ ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบของ ข้อต่อไม้,ด้ามเครื่องมือ,อุปกรณ์กีฬา


                
           ภาพแสดงการทดสอบหาค่าความต้านทานแรงฉีก
 
     

ความเหนียว (Toughness)

     ใช้ในการทดสอบไม้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบของกล่อง ลัง ไม้รองยก ด้ามเครื่องมือ เสา 
 

              img-Y06151909-0001.jpg
        ภาพแสดงการทดสอบหาค่าความต้านทานแรงฉีก
   

     กำลังยึดของตะปู และตะปูควง (Nail and Screw Holding Power) ใช้ในการทดสอบไม้ ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบของ ชิ้นงานที่ต้องยึดติดด้วยตะปู หรือตะปูควง เช่น ประตู หน้าต่าง วงกบ โครงหลังคา


                        
           ภาพแสดงการทดสอบกำลังยึดของตะปู และตะปูควง
   

 
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้คุณสมบัติทางกลของไม้เปลี่ยนแปลง

     1. ตำหนิ ทำให้คุณสมบัติทางกลไม้ลดลง เช่น

        · ตา

        · รอยปริ รอยร้าว รอยแตก

        · แนวเสี้ยนขวาง

        · การผุเนื่องจากเชื้อรา

        · รูแมลง

        · ตำหนิจากกรอบไม้


     2. ความแน่น คุณสมบัติทางกลของไม้จะแปรผันตามความแน่นของไม้

     3. ปริมาณความชื้น คุณสมบัติทางกลของไม้จะเพิ่มขึ้นเมื่อไม้แห้งลงต่ำกว่าจุดหมาด

     4. อุณหภูมิ คุณสมบัติทางกลของไม้จะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
 

 

© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET