ข้อมูลทั่วไปเรื่องไม้
คุณสมบัติของไม้ทางเคมี
คุณสมบัติของไม้ทางเคมี
                                โดย ผศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

1. 
คุณสมบัตืทางเคมี

     องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อไม้ ประกอบด้วยสารที่สำคัญอยู่สองประเภท คือ สารพวกโพลีแซดคาไรด์ ซึ่งเรียกรวมๆ ว่า ไฮโลเซลลูโลส ประกอบด้วยเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลส อีกประเภทหนึ่งได้แก่ลิกนิน นอกจากนั้นยังมีสารอินทรีย์อื่นๆ ที่เป็นองค์ประกอบส่วนน้อยอีก เช่น เทนนิน ยางน้ำมันไม้ แอลคาลอยด์ และสารที่มีสีอื่นๆ อีกหลายชนิด เป็นต้น สารเหล่านี้จัดอยู่ในประเภทสารแทรก หรือสารที่สกัดได้ ส่วนสารประกอบอินทรีย์นั้น ก็คือส่วนที่เป็นขี้เถ้า

     ปริมาณและชนิดของสารเคมีที่มีองค์ประกอบของผนะงเซลล์จะแตกต่างกันไปในไม้ชิดต่างๆ สำหรับในไม้ตระกูลสน และไม้ใบกว้าง ก็มีปริมาณและชนิดของสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบแตกต่างกันไป ดังที่แสดงไว้ในตาราง
 

ตารางองค์ประกอบทางเคมีของไม้ตรกูลสน และไม้ใบกว้าง

                      ไม้ตระกูลสน(%)         ไม้ใบกว้าง(%) 
1. องค์ประกอบหลัก

   ก.โฮโลเซลลูโลส   

     เซลลูโลส              42+2                42

     เฮมิเซลลูโลส            25-30             30-24

     ซายแลน               7-10              20-35

     กลูโคแมนแนน             -                  -

     เปกติน                  -                  - 

     กาแลกโตกกลูโคแมนแนน    15-20                -


2. องค์ประกอบรอง (สารแทรก)

   ก. แทนนิน

   ข. ยางน้ำมันไม้

   ค. ยางละลายน้ำ (gum) น้ำยาง (latex) แอลคาลอยด์ และ
      สารอินทรีย์ที่มีองค์ประกอบ ซับซ้อน รวมทั้งสารที่มีสีอื่นๆ ด้วย

   ง. ขี้เถ้า (สารอนินทรีย์) – มักต่ำกว่า 1 เฟอร์เซ็นต์
© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET