ข้อมูลทั่วไปเรื่องไม้
ชนิดของน้ำยารักษาเนื้อไม้
ชนิดของน้ำยารักษาเนื้อไม้
                            โดย ผศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

การป้องกันรักษาเนื้อไม้

ยาป้องกันรักษาเนื้อไม้ (Wood Preservatives)
 
     มีสารเคมีมากมายหลายร้อยชนิดที่กล่าวว่าสามารถใช้ป้องกันรักษาเนื้อไม้ไม้ได้ สารเหล่านี้อาจจะใช้เพียงชนิดเดียวหรือใช้ร่วมกับสารชนิดอื่น และมีอยู่หลายชนิดที่เป็นผลิตผลพลอยได้จากขบวนการอุตสาหกรรม แต่ในบรรดาสารเคมีทั้งหมดนี้มีอยู่เพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาเนื้อไม้อย่างผลดี ในโลกปัจจุบันได้มีการคำนึงถึงเรื่องสารพิษของสารเคมีที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมกันมาก ดังนั้นจึงได้มีการค้นคว้าทดลองกันอย่างจริงจังเพื่อให้ได้ตัวยาป้องกันรักษาเนื้อไม้ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อม แต่ก็เป็นการยากที่จะหาสารอื่นมาแทนสารที่ใช้กันอยู่แล้ว ซึ่งเป็นสารที่มีความเป็นพิษต่อศัตรูทำลายไม้พวกเชื้อราและแมลงสูง รวมทั้งคงทนอยู่ในเนื้อไม้ได้ดี การค้นคว้าได้มุ่งความสนใจไปที่สารประกอบพวกโบรอน (Boron Compounds) เพราะมีความเป็นพิษน้อย ต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
 
คุณสมบัติที่สำคัญที่ตัวยาป้องกันรักษาเนื้อไม้จะต้องมีคือ

     1. มีความเป็นพิษสูงต่อศัตรูทำลายไม้

     2. มีความคงทนอยู่ในเนื้อไม้นาน

     3. มีความสามรถแทรกซึมเข้าไปในเนื้อไม้ได้ดี

     4. ไม่ทำให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่เนื้อไม้

     5. ไม่ทำให้โลหะเป็นสนิม

     6. ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ทำการอาบน้ำยาป้องกันรักษาเนื้อไม้และผู้ที่นำไม้ที่ผ่านการอาบน้ำยาแล้วไปใช้ประโยชน์

     ยาป้องกันรักษาเนื้อไม้นี้ไม่มีชนิดใดชนิดหนึ่งที่เหมาะสม จะใช้กับเนื้อไม้ได้ทุกชนิดในทุกสภาพการใช้งาน มีอยู่บ่อยๆ ที่มียาป้องกันรักษาเนื้อไม้เพียงชนิดเดียวที่ใช้ได้เฉพาะกับงนชนิดหนึ่งๆ ดังนั้นการตัดสินใจเลือกใช้ตัวยาจึงต้องดูถึงสภาพที่ไม้นั้นจะถูกนำไปใช้งานด้วย ตัวอย่างเช่น ไม้ที่ต้องใช้ในที่โล่งแจ้งถูกแดดถูกฝน เราก็ต้องเลือกใช้ตัวยาป้องกันรักษาเนื้อไม้ที่มีความคงทนและทนทานต่อการถูกชะล้าง หรือในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดไฟง่ายก็ต้องใช้ตัวยาที่ไม่ติดไฟ ซึ่งอาจจะต้องมีการผสมสารทนไฟเข้ากับตัวยาป้องกันรักษาเนื้อไม้ เป็นต้น

     ยาป้องกันรักษาเนื้อไม้ที่ประกอบด้วยสารหลายๆ ชนิดที่มีความเป็นพิษต่อเชื้อรา และแมลงนั้นจะดีกว่ายาป้องกันรักาเนื้อไม้ที่ประกอบด้วยสารเพียงชนิดเดียวที่มีความเป็นพิษต่อเชื้อราและแมลง ทั้งนี้เนื่องจากเชื้อราและแมลงบางชนิดมีความต้านทานต่อสารเคมีบางอย่าง ยกตัวอย่างเช่น เชื้อรา Poria บางชนิดสามารถททนทานต่อเกลือทองแดง (Copper) ที่มีความเข้มข้นสูงๆ ได้ หรือ เชื้อรา Gloeophyllum trabeum สามารถทนต่อสารหนู (Arsenic) ได้
 
ยาป้องกันรักษาเนื้อไม้ที่สำคัญ

     ยาป้องกันรักษาเนื้อไม้ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ

     1. ประเภทน้ำมัน (Tar-Oil preservatives)

     2. ประเภทเกลือเคมีละลายในน้ำ (Water-Borne Preservatives)
 
     3. ประเภทเกลือเคมีละลายในสารละลายอื่น (Solvent Type Preservatives)
 

1. ยาป้องกันรักษาเนื้อไม้ประเภทน้ำมัน

     ยาประเภทนี้ส่วนมากมีความเป็นพิษต่อศัตรูทำลายไม้สูงและคงทนอยู่ในเนื้อไม้ได้ดี แต่ทำให้ไม้มีสีสกปรก มีกลิ่นฉุนไม่สามารถทาสี เชคแลค แลคเกอร์ หรือน้ำมันที่ใช้เคลือบสำหรับผิวตกแต่งไม้ได้ ไม่เหมาะกับการอาบน้ำยาไม้สำหรับใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย สำนักงาน โรงเก็บสินค้า และภาชนะบรรจุอาหาร คงใช้กับไม้ที่ใช้ประโยชน์ในกลางแจ้งตากแดดตากฝน เช่น เสาไฟฟ้า เสาโทรเลข เสาโทรศัพท์ ไม้คอนสายไฟ ไม้หมอนรองรถไฟ   สะพาน เขื่อน รั้ว และคอกปศุสัตว์ ฯลฯ


ข้อดีของยาประเภทน้ำมัน

     1. ให้ผลดีมาก และเป็นที่ยอมรับกันว่าป้องกันได้ทั้งเชื้อราและแมลง

     2. ช่วยลดการแตกของไม้ที่ผิว (surface Checking) จึงเหมาะสมสำหรับใช้อาบน้ำยาไม้หมอนรองรถไฟ

     3. สามารถปรุงแต่งให้เป็นสีต่างๆ ได้

     4. ไม่ทำให้โลหะเกิดสนิม

     5. สามาถประยุกต์ใช้งานได้ง่ายทั้งวิธีการทา การพ่น และการจุ่ม ในกรณีที่ต้องการปกป้องผิวหน้าไม้


ข้อเสียของยาประเภทน้ำมัน

     1. เปลืองเนื้อที่ในการขนส่งระยะไกลๆ เพราะไม่สามารถทำให้อยู่ในรูปที่เข้มข้นขณะขนส่งได้

     2. เป็นสารระเหยได้ และมีกลิ่นเฉพาะตัว ถึงไม่ใช่กลิ่นเหม็นแต่ก็ไม่ควรอยู่ใกล้กับอาหาร ยา เรือนเพาะชำ เพราะสารที่ระเหยออกมาจะเป็นพิษต่อต้นพืช

     3. น้ำมันมักจะปุดขึ้นมาจากเนื้อไม้ที่ผ่านการอัดน้ำยาโดยเฉพาะเมื่อไม้นั้นถูกแสงแดด ซึ่งจะทำให้ผิวไม้เหนียว เปรอะเปื้อนเสื้อผ้าเมื่อถูกต้องสัมผัส 

     4. ไม้ที่ผ่านการอาบน้ำยาด้วยยาประเภทน้ำมันจะทาสีไม่ติด


 
ยาประเภทน้ำมันที่สำคัญ ได้แก่ 

     ครีโอโสต (creosote) เป็นน้ำมันซึ่งเป็นผลิตผลพลอยได้จากการกลั่นถ่านหิน น้ำมันปิโตรเลียม ไม้ และการผลิตแก๊สหุงต้ม ยานี้มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามแหล่งที่มีของตัวยา เช่น Coal-Tar Creosote, Creosote-Petroleum, Wood-Tar Creosote และ water-Gas Tar Creosote เป็นตัวยาที่มีความเป็นพิษสูงต่อเชื้อรา แมลงทำลายไม้ และเพรียง

     โซลิกนั่ม (Solignum) เป็นน้ำมันที่มีทั้งชนิดธรรมดาสำหรับใช้อาบไม้ทั่วไป และชนิดผสมพิเศษที่ผสมสีแล้ว มีหลายสีด้วยกันใช้สำหรับทาไม้แบบเดียวกับการทาสีไม้ทั่วไป
 
2. ยาป้องกันรักษาเนื้อไม้ประเภทเกลือเคมีละลายในน้ำ
     มีสารเคมีที่ละลายน้ำได้มากมายหลายชนิดที่ถูกนำมาใช้ป้องกันรักษาเนื้อไม้มีทั้งใช้เดี่ยวๆ และนำมาผสมกัน


ข้อดีของยาประเภทเกลือเคมีละลายในน้ำ

     1. สามารถขนส่งไปในรูปแบบของแข็งหรือในรูปที่เข้มข้นและทำให้เจือจางลงได้ จึงเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย

     2. สามารถป้องกันได้ทั้งเชื้อราและแมลง

     3. หลังจากการอาบน้ำยาแล้ว ไม้ไม่เปรอะเปื้อนสกปรก

     4. ไม้ที่ผ่านการอาบน้ำและแห้งสนิทดีแล้วสามารถใช้สีทาสีได้

     5. ตามปกติแล้วเป็นสารเคมีที่ไม่มีกลิ่น

     6. สามารถนำไปผลมกับสารป้องกันไฟได้


ข้อเสียของยาประเภทเกลือเคมีละสายในน้ำ

     ข้อเสียที่ถือว่าสำคัญคือ ไม้ที่ผ่านการทำให้แห้งมาแล้วจะต้องเปียกอีกครั้งจึงทำให้ไม้บวมพอง ดังนั้นไม้เมื่ออาบน้ำยาประเภทนี้แล้วจะต้องทำให้แห้งอีกครั้งเสียก่อนจึงจะนำมาใช้งานได้


การจำแนกชั้นของยาประเภทเกลือเคมีละลายในน้ำ

     ยาประเภทเกลือเคมีละลายในน้ำ แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ

     1. กลุ่มที่ใช้ภายนอกหรือใช้กับไม้ที่อยู่นอกอาคาร ตัวยาในกลุ่มนี้มักมีส่วนผสมของเกลือโครเมต ซึ่งเป็นตัวช่วยให้สารตัวอื่นๆ เกาะแน่นไม้ไม่ถูกชะล้างได้ง่าย ยาในกลุ่มนี้ได้แก่ 

    1.1 เอซิดคอปเปอร์โครเมต (acid Copper Chromate) ชื่อย่อ เอ ซี ซี (ACC) มีสารออกฤทธิ์ ดังนี้
 
    ตารางแสดงค่าการออกฤทธิ์ของเอซิดคอปเปอร์โครเมต
Copper
คำนวณเป็น CuO
  28.0-31.8%
Chromium            
คำนวณเป็น CrO3
  63.3-68.2%
 
 
   1.2 
แอมโมเนียคัลคอปเปอร์อาร์เซเนต (Ammoniacal Copper Arsenate) ซื่อย่อ เอ ซี เอ (ACA) มีสารออกฤทธิ์ ดังนี้


    ตารางแสดงค่าการออกฤทธิ์ของแอมโนยคัลคอปเปอร์เซเนต
Copper
คำนวณเป็น CuO
47.7-49.8%
Arsenic
คำนวณเป็น AsO5                     
47.6-50.2%
Ammonia
คำนวณเป็น CuO   
1.5-2.0%
               


ยาประเภทนี้มีชื่อการค้า เช่น Chemonite


     1.3 โครเมเตตคอปเปอร์อาร์เซเนต (Chromated Copper Arsenate) ชื่อย่อ ซี ซี เอ (CCA) มีสารออกฤทธิ์ ดังนี้

     ตารางแสดงค่าการออกฤทธิ์ของโครเมเตคอปเปอร์อาร์เซเนต 
Copper
คำนวณเป็น CuO           
16.0-22.0%
Chromium
คำนวณเป็น CrO3
33.0-69.3%
Arsenic
คำนวณเป็น AsO5
14.7-48.0%    


     1.4 
คอปเปอร์โครมโบรอน (Copper Chrome Boron) ชื่อย่อ ซี ซี บี (CCB) มีสารออกฤทธิ์ ดังนี้
 
      ตารางแสดงค่าการออกฤทธิ์ของคอปเปอร์โครมโบรอน
Copper
คำนวณเป็น CuO
19.0-24.0%
Chromium
คำนวณเป็น CrO                          
48.0-53.0%
Boric acid              
คำนวณเป็น BO3                          
26.0-31.0%
                 

     1.5 
ฟลูออร์โครมอาร์เซเนตฟีนอล (fluor Chrome Arsenate Phenol) ชื่อย่อ เอฟ ซี เอ พี FCAP) มีสารออกฤทธิ์ ดังนี้
 
      ตารางแสดงการออกฤทธิ์ของฟลูออร์โครมอาร์เซเนตฟีนอล
Chromium
คำนวณเป็น CrO                          
33.0-41.0%
Arsenic
คำนวณเป็น AsO5                     
22.0-28.0%
Fluoride
 
20.0-24.0%
Dinitrophenol
 
14.0-18.0%


           
                                                  
ยาประเภทนี้มีชื่อการค้า  เช่น Osmosar


     2. กลุ่มที่ใช้อาบน้ำยาไม้สดตามกรรมวิธีจุ่มแล้วหมัก เป็นสารพวกเกลือซึ่งได้แก่สารประกอบโบรอน โซเดียมฟลูออร์ไรด์ ไบฟลูออร์ไรด์ของแอมโมเนียม และโบตัสเซียม และส่วนผสมของ Boron Fluoride Arsenic ซึ่งรู้จักกันในชื่อย่อ BFCA ไม้ที่อาบด้วยยาพวกนี้จะต้องมีความชื้นสูง และตัวยาที่ใช้ก็ต้องมีความเข้มข้นสูงหรือต้องผสมสารบางอย่างให้มีลักษณะข้นขึ้นซึ่งจะติดกับเนื้อไม้ได้ดี ในขณะที่เกิดการแพร่กระจาย หรืออาจจะประยุกต์ใช้เป็นแบบผ้าปิดแผล (Bandage) คาดแน่นกับเนื้อไม้ สารพวกเกลือในกลุ่มนี้จะต้องสามารถแพร่กระจายแทรกซึมเข้าสู่เนื้อไม้ได้อย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิปกติสารละลายของโบรอนที่มีส่วนผสมของเกลือโบแรกซ์กับกรดโบริกใช้ได้ผลดีในการอาบน้ำยาไม้สดตามกรรมวิธีจุ่มแล้วหมักนี้ และสามารถป้องกันมอดขี้ขุยได้
 
     3. กลุ่มที่ใช้อายน้ำยาไม้ตามกรรมวิธีบูเชอรี่ การอาบน้ำยาตามกรรมวิธีบูเชอรี่เป็นการอาบน้ำยาไม้เสากลมสด เกลือเคมีที่ใช้มากได้แก่ Copper Sulphate Solution ความเข้มข้น 1% และ Tanalith C ในทวีปยุโรป สารละลาย Copper Sulphate เมื่อใช้อาบน้ำยาไม้เสาตามกรรมวิธีนี้จะใช้งานได้นาน 11-14 ปี แต่จะให้ผลไม่แน่นอน บางครั้งก็ประสบความล้มเหลว ที่เป็นเช่นนี้เพราะเนื้อไม้จะถูกทำลายด้วยเชื้อราที่มีความทนทานต่อ Copper ดังนั้นเกลือ Copper จึงควรอาบน้ำยาไม้โดยวิธีใช้แรงอัดโดยใช้ผสมร่วมกับเกลือโครเมต สำหรับ Tanalith C เหมาะสมที่จะใช้อาบน้ำยาตามกรรมวิธีบูเชอรี่มากว่าเกลือ Copper
 
     4. กลุ่มที่ใช้ในที่ร่มหรือใช้ไม้ภายในอาคาร เป็นสารละลายที่ใช้กับการอาบน้ำยาไม้ที่ผิว (Surface Treatment) โดยวิธีการทาหรือการพ่น ตัวยารักษาเนื้อไม้ที่ใช้กับวิธีนี้จะต้องมีความเป็นพิษสูงต่อเชื้อราและแมลง และเป็นพวกที่ไม่ระเหยง่ายเพื่อจะได้คุ้มครองเนื้อไม้ได้นานๆ สำหรับไม้ที่ใช้ทำลังเพื่อใส่อาหาร เช่น ลังบรรจุแอบเปิ้ล ต้องใช้สารที่ไม่เป็นพิษต่อมนุษย์ เช่น Cunilate 2174
       

3. ยาป้องกันรักษาเนื้อไม้ประเภทเกลือเคมีละลายในสารละลายอื่น
     ยาป้องกันรักษาเนื้อไม้ประเภทนี้ประกอบด้วยสารเคมี 1 ชนิด หรือมากกว่า 1 ชนิด ละลายอยู่ในสารละลายอื่นๆ ที่ไม่ใช้น้ำ สารเคมีที่ใช้กันมากที่สุดในกลุ่มนี้ คือ Tributyltinoxide (TBTO), Metallic Napthenates ในการปฏิบัตินั้นนิยมนำสารเคมีที่มีคุณสมบัติในการฆ่าแมลงได้ เช่น Synrhetic Pyrethroids มารวมด้วยเพื่อให้ตัวยาสามารถฆ่าแมลงได้ด้วย


ข้อดีของยาประเภทเกลือเคมีละลายในสารละลายอื่น

     1. ไม่ทำให้เกิดการพองตัวหรือหดตัวของเนื้อไม้ เพราะไม่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ
     2. ไม้ที่ผ่านการอาบน้ำยาประเภทนี้จะสะอาด ถ้าหากว่าใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสม และเมื่อตัวทำละลายระเหยออกไปแล้วสามารถทาสีทับได้

     3. ตัวยาไม่ถูกชะล้างได้โดยง่าย

     4. สามาถแทรกซึมเข้าไปในเนื้อไม้ได้ดี

     5. มีทั้งชนิดที่มีสี และไม่มีสี จึงเลือกใช้ได้ตามต้องการ


ข้อเสียของยาประเภทเกลือเคมีละลายในสารละลายอื่น

     1. เป็นตัวยาที่มีราคาแพง ทั้งนี้เนื่องจากราคาของตัวทำละลายที่ใช้และราคาของตัวยาสารเคมี

     2. หลังการอาบน้ำยาใหม่ๆ ตังทำละลายยังระเหยไม่หมด เนื้อไม้จะติดไฟได้ง่าย
ยาประเภทนี้ที่นิยมใช้กันได้แก่

     · Tributyltinoxide เป็นตัวยาที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในประเทศอังกฤษในหลายปีที่ผ่านมา โดยใช้ความเข้มข้น 1% ละลายใน Light Petroleum เป็นตัวยาที่มีความเป็นพิษสูงต่อเชื้อรา แต่ตัวยาจะค่อยๆ เสื่อมคุณภาพลงตามจำนวนปีที่ใช้ ดังนั้นจึงควรทาสีทับไม้ที่อาบน้ำยาด้วยตัวยาชนิดนี้

     · Napthnates ของสังกะสีและทองแดงใช้ในการรักษาเนื้อไม้ เชือกและพวกเส้นใยผ้ามาช้านานแล้ว สารประกอบทองแดงมีพิษมากกว่าสารประกอบสังกะสี ตัวยาชนิดนี้ใช้ได้ผลดีกับงานไม้ที่เกี่ยวข้องกับพืชสวน เช่น ใช้ทำเรือนเพาะชำทำกระบะเพาะเมล็ดไม้ เพราะไม่มีพิษต่อต้นไม้ ถ้าต้องการใช้ตัวยาที่ไม่มีสีให้ใช้ Zinc Napthenate 2.75% ผสมกับ Pentachlorophenol 2% เพื่อเพิ่มความเป็นพิษของน้ำยา

     · Synthetic Pyrethroids เป็นสารประกอบพวกอินทรีย์ธรรมชาติ ซึ่งสังเคราะห์มาจากพืชทีมี่คุณสมบัติในการป้องกันแมลงได้ สารพวกนี้ เช่น Permethrin และ Deltamethrin ซึ่งมีพิษต่อแมลงและคงทนอยู่ในเนื้อไม้ได้นาน จึงเป็นตัวยาป้องกันรักษาเนื้อไม้ได้ดี Deltamethrin ได้รับการทดสอบแล้วว่ามีพิษต่อมอด Anobium มากกว่า Gamma HCH และ Dielsrin ส่วน Permethrin ใช้ได้ผลดีในรูปการรมควัน (Fumigant Smoke)


     ยาประเภทนี้มีชื่อการค้า เช่น Impralit CKB, Wolmanit CB เป็นต้นยาประเภทนี้มีชื่อการค้า เช่น  Celcure A (P), Tanalith C, Copas LC, Wolman, Osmose K-33-C เป็นต้น
© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET