ข้อมูลทั่วไปเรื่องไม้
น้ำยารักษาไม้ CCA
น้ำยารักษาไม้ CCA
CCA (Copper Chromium Arsenic)

     CCA เป็นน้ำยาที่นิยมใช้ในการป้องกันรักษาไม้ที่สุดในทั่วโลก ไม่ว่าจะมีน้ำยาชนิดอื่นๆเป็นทางเลือกให้ใช้ในการป้องกันเนื้อไม้แต่สาเหตุที่ CCA เป็นที่นิยมเพราะว่า

     1) น้ำยาชนิดอื่นเช่น ACQ (Ammoniacal Copper Quaternary) หรือ Tanalith E (Copper azole) ก็ยังไม่มีบันทึกการใช้งานของไม้ที่ยาวนานเท่าการใช้น้ำยา CCA ซึ่งมีบันทึกการใช้งานไม้มายาวนานทั่วโลก

     2) น้ำยาชนิดอื่นมีราคาสูงกว่า CCA 

     3) เป็นน้ำยาที่โรงอัดน้ำยาในไทยส่วนใหญ่ใช้จึงง่ายต่อการหาแหล่งอัดน้ำยาไม้

     4) สามารถใช้กับไม้ได้หลากหลายชนิด


CCA ประกอบด้วย 
     1) ทองแดง (Copper) ทำหน้าที่ป้องกันเชื้อราที่จะเกิดขึ้นกับไม้

     2) โครเมียม (Chromium) ทำหน้าที่เก็บกักรักษาทองแดง (Copper) และอาร์เซนิค(Arsenic) ไว้ในไม้

     3) อาร์เซนิค (Arsenic) ทำหน้าที่ป้องกันภัยจากแมลงต่างๆเช่น ปลวก มอด ฯลฯ  โดยการผสมจะต้องมีการควบคุมอัตราส่วนของสารแต่ละอย่างให้ถูกต้อง

     น้ำยา CCA เป็นน้ำยาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะเห็นได้จากงานภายนอกอาคารต่างเช่น รั้ว ระเบียง ระแนง เสาไฟฟ้า งานไม้โครงสร้าง อาคาร ต่างๆ นอกจากนี้ยังใช้กับงานไม้ที่สัมผัสน้ำโดยตรง ซึ่ง CCA มีคุณสมบัติที่ดีในการป้องกันเสื่อมลงหรือผุผังของไม้จากแมลงต่างๆ ปลวก เชื้อรา ฯลฯ
 

ความปลอดภัยจากการใช้น้ำยารักษาไม้

 

ภาพแสดงโรงงานอาบน้ำยารักษาไม้

    CCA จริงแล้วเป็นน้ำยาที่มีความปลอดภัยอย่างมากสำหรับคนและสัตว์หากมีการใช้อย่างถูกต้อง โดยข้อควรระวังในการใช้คือการสูดอากาศที่มีฝุ่น ละออง สะเก็ดไม้เล็ก ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายได้เนื่องจากมี CCA มีส่วนผสมของ Arsenic ดังนั้นหากเรานำไม้ที่อัด CCA มาใช้งานทั่วไปสำหรับชิ้นงานที่ทำเสร็จก็จะไม่อันตรายใดๆ เพราะมีการตัดเลื่อยไสตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงไม่สามารถเกิดเป็นผงหรือฝุ่นที่สามารถสูดเข้าไปในปอดให้ได้ก็จะเกิดอันตรายเหมือนไม้อัดน้ำยาที่ทำการไส ตัด เลื่อยในโรงงาน หรือ สถานที่ก่อสร้างนอกจากนี้โดยปกติแล้วชิ้นงานเสร็จแล้วมักมีการทาสีเพื่อป้องกันความชื้น เชื้อรา ฯลฯ โดยเฉพาะการใช้สีน้ำมันที่เป็นส่วนผสมหลักจึงทำให้เป็นการป้องกันไม่ให้สาร CCA ซึมออกมาจากไม้ได้อีกด้วย จึงสรุปได้ว่า CCA มีความปลอดภัยในการใช้งานหากมีการใช้งานอย่างเหมาะสมโดยหลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่นละอองไม้เหล่านี้ 

     นอกจากนี้ความปลอดภัยของไม้ที่อัดน้ำยายังขึ้นอยู่กับปริมาณความเข้มข้นของน้ำยาที่อัดลงสู่ไม้ด้วย โดยยิ่งเข้มข้นก็ยิ่งมี Arsenic มากขึ้น ซึ่งถ้าน้ำยาในระดับใช้สำหรับไม้ที่ไม่สัมผัสพื้นดินก็จะมีผลอันตรายน้อยกว่า
 

การป้องกันสำหรับช่างที่ต้องตัดไม้ เลื่อย ไสไม้ที่มีน้ำยา CCA

     สำหรับงานก่อสร้าง งานเฟอร์นิเจอร์ ในช่วงที่ทำการผลิตชิ้นงานหรือติดตั้งประกอบชิ้นงานต่างๆที่มีการตัดไม้และไสไม้ก็จะมีฝุ่นมาจากไม้ ดังนั้นควรมีการป้องกันดังนี้

     - จะต้องมีผ้าหรือหน้ากากปิดจมูกเพื่อไม่ให้หายใจฝุ่นละอองเหล่านี้เข้าไปซึ่งกระบวนการตัดไม้หรือไสไม้ก็จะเกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่ก่อสร้าง

     - ควรใส่ถุงมือขณะปฏิบัติงานและเสื้อผ้าที่มิดชิดระหว่างตัดไม้ ไสไม้ เจาะไม้ หรือใช้เครื่องจักรในการตัดแต่งไม้ให้รูปเพื่อไม่ให้ร่างกายสัมผัสฝุ่นไม้โดยตรง

     - สถานที่ทำงานที่ใช้ในการตัดแต่งไม้ควรเป็นสถานที่เปิดโล่งให้อากาศถ่ายเทได้ดี

     - นอกจากนี้การนำเศษไม้หรือชิ้นงานไม้ที่ไม่ใช้แล้วไปเผานั้นต้องเผาในเตาเผาที่ปิดมิดชิด
 
     - ส่วนการนำเศษไม้ไปทิ้งนั้นถ้าเป็นไม้ชิ้นเล็กๆจำนวนไม่มากก็สามารถทิ้งสู่ถึงขยะทั่วไปในสถานที่ต่างๆได้ แต่ถ้าเป็นจำนวนมากจะต้องมีการนำไปทิ้งในที่ที่เหมาะสม  

     - ต้องล้างมือทุกครั้งหลังจากมีการสัมผัสก็ฝุ่นละอองไม้ก่อนรับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้มีการทานผงที่ส่วนผสมของสาร CCA 

     - ต้องซักเสื้อผ้าที่สัมผัสกับฝุ่นไม้แยกจากเสื้อผ้าปกติที่ไม่คลุกคลี่กับฝุ่นไม้
 

ไม้ที่อัดน้ำยา
CCA จะมีผลต่อต้นไม้หรือสวนหรือไม่

     ไม้ที่อัดน้ำยาสำหรับชิ้นงานในสวนเช่น รั้ว ระเบียง ฯลฯ ไม่ได้มีส่วนผสมหลักเป็น  Arsenic เมื่อ Arsenicซึมเข้าสู่ดินจะเจือจางลง นอกจากนี้พืชยังมีการดูดซึมArsenicเพียงแค่จำนวนน้อยมากด้วย จึงทำให้การใช้ CCA ไม่มีผลอันตรายต่อสวนหรือต้นไม้
 

ระดับความเข้มข้นของน้ำยา CCA ในไม้ เรียงจากความเข้มข้นน้อยไปหามาก

     - CCA H3 ใช้สำหรับงานไม้ที่ไม่ได้สัมผัสดินโดยตรง โดยมีคุณสมบัติต้องกันการผุพังต่างๆและการทำลายไม้จากแมลง เช่น ปลวก มอด โดยห้ามใช้กับชิ้นงานที่สัมผัสพื้นดินโดยตรงและสัมผัสน้ำตลอดเวลา

     - CCA H4 ใช้สำหรับงานไม้ที่สัมผัสพื้นดินโดยตรงโดยห้ามใช้สัมผัสน้ำตลอดเวลาหรือแช่น้ำเช่น การปักไม้ลงไปในดิน  โดยมีคุณสมบัติต้องกันการผุพังต่างๆและการทำลายไม้จากแมลง เช่น ปลวก มอด 

     - CCA H5 ใช้สำหรับงานไม้ที่ต้องแช่อยู่ในน้ำตลอดเวลาและยังใช้สำหรับงานที่สัมผัสดินโดยตรงได้ เพรียง แต่มีข้อยกเว้นคือห้ามใช้สำหรับงานที่ต้องแช่ในน้ำทะเล โดยมีคุณสมบัติต้องกันการผุพังต่างๆและการทำลายไม้จากแมลง เช่น ปลวก มอด

     - CCA H6 ใช้สำหรับงานที่ต้องการไม้แช่ในน้ำทะเล เช่น ท่าเรือ โดยมีคุณสมบัติต้องกันการผุพังต่างๆและการทำลายไม้จากแมลง เช่น ปลวก มอด เพรียง
 

หน้าตาของไม้ที่ถูกอัดด้วยน้ำยา CCA เป็นอย่างไร
     ไม้ที่ถูกอัดน้ำยาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเนื่องจากน้ำยาที่อัดสู่ไม้นั้นส่วนใหญ่มีส่วนผสมของทองแดงหรือ Copper อยู่ เมื่อไม้ที่ถูกอัดน้ำยาแห้งและสัมผัสถูกแสงพ้นสีม่วงหรือ (Ultraviolet rays) แล้วแสงจะทำปฏิกิริยาทางเคมีโดยการจับไนโตรเจนในอากาศให้มารวมกับธาตุอื่นมาผูกติดกับไม้จึงทำให้ไม้เปลี่ยนเป็นสีเขียว แต่อย่างไรก็ตามไม้ที่อัดน้ำยายังสามารถใช้กับสีได้ทุกประเภท โดยเฉพาะสีที่มีส่วนผสมของน้ำมันเป็นหลักซึ่งจะมีส่วนช่วยไม่ให้น้ำยาCCAในเนื้อไม้ระเหยออกมาได้


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพแสดงสีน้ำมันที่ทาบนเนื้อไม้


การใช้สีน้ำมันในการดูแลรักษาไม้

     มีการสำรวจว่าสีน้ำมันจะมีการแทรกซึมเข้าสู่ไม้และอุดรอยต่างๆในเนื้อไม้ปีละอย่างน้อย 1 ครั้งจะช่วยลดการระเหยของจากน้ำยา CCA ในไม้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลิตภัณฑ์สีที่นิยมใช้ทั่วไปในท้องตลาดจะมีลักษณะเป็นฟิล์ม จะไม่สามารถช่วยป้องกันได้ดีเทียบเท่ากับสีน้ำมันเนื่องจากฟิล์มสีมีโอกาสจะแตกได้ง่ายเมื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ไม้ทำให้มีต้องการขัดสีของผิวไม้บ่อยจึงทำให้มีโอกาสที่จะทำให้น้ำยา CCA ภายในระเหยออกมาได้ 
 

น้ำยา  CCA จะซึมออกจากเนื้อไม้ได้หรือไม่

     มีความเป็นไปได้ที่น้ำยาจะซึมออกจากเนื้อไม้มาสู่ผิวไม้หรือซึมสู่ดิน แต่การซึมออกมานั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้

     - ชนิดของไม้ที่มีอัดน้ำยา

     - กระบวนการอัดน้ำยาที่ผ่านการเครื่องอัดน้ำยาหรือไม่ได้ผ่านเครื่องอัดน้ำยา ซึ่งถ้าการอัดน้ำยาผ่านเครื่องอัดน้ำยาก็จะมีโอกาสซึมของน้ำยา CCA คือน้อยมาก

     - อายุการใช้งานของไม้ว่านานแค่ไหน

     - การใช้งานของไม้เช่น งานภายนอกอาคาร งานภายในอาคาร งานที่สัมผัสน้ำอยู่ตลอดเวลาหรือไม่

     จากสาเหตุเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้น้ำยาซึมจากเนื้อไม้ได้ แต่ทั้งนี้โดยทั่วไปแล้วโอกาสที่จะซึมออกมานั้นน้อยมาก จะในกรณีที่ใช้ไม้สัมผัสน้ำโดยตรงอยู่ตลอดเวลาเช่น การใช้ทำท่าเรือ ควรเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง
© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET