บทความตีพิมพ์
หลักการของปฏิกิริยา 5 ธาตุ
หลักการของปฏิกิริยา 5 ธาตุ

                         โดย อ.เกริกวิชญ์ กฤษฎาพงษ์

     ปฏิกิริยา 5 ธาตุเกิดขึ้นจากความเชื่อที่มีหลักการอ้างอิงของชาวจีนที่เชื่อทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวเราในโลกและจักรวาลสามารถแบ่งออกเป็น 5 ธาตุด้วยกันคือ ธาตุดิน ธาตุทอง ธาตุน้ำ ธาตุไม้ ธาตุไฟ โดยสรรพสิ่งนั้นจะถูกพิจารณาเป็นธาตุต่างๆจาก รูปแบบของพลังงาน วัตถุธาตุของสรรพสิ่งนั้น รูปทรง สี ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นสรรพสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมชนิดใดก็ตามก็ยังสามารถแจกแจงเป็นธาตุต่างๆได้ เช่น อวัยวะในร่างกายในแต่ละส่วน ทิศทางแต่ละทิศ วัตถุต่างๆ ช่วงเวลาต่างๆซึ่งรวมถึงเวลาของวันเดือนปีเกิดคนที่ใช้เป็นที่มาของการดูดวงจีน ฯลฯ ซึ่งแต่ละธาตุจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เช่น บางธาตุก่อเกิดอีกธาตุ บางธาตุทำลายหรือควบคุมอีกธาตุ หรือบางธาตุถ่ายเทกำลังของอีกธาตุ ซึ่งความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้ก็จะก่อเกิดเป็นวงจรขึ้นดังนี้ 


รูปวงจรปฏิกิริยา 5 ธาตุ

ภาพวงจรปฎิกิริยา 5 ธาตุซึ่งมีวงจรของการก่อเกิดและถ่ายพลังระหว่างธาตุ รวมถึงวงจรการพิฆาตพลังกันระหว่างธาตุ (ภาพจาก www.modernfs.com)

วงจรก่อเกิดและถ่ายเท

     1) ธาตุดินก่อเกิดหรือถ่ายเทกำลังไปสู่ธาตุทอง โดยหลักธรรมชาติทั่วไปแร่ธาตุต่างๆที่เป็นโลหะจะเกิดการหมักตัวของภายในดิน 

     2) ธาตุทองก่อเกิดหรือถ่ายเทกำลังไปสู่ธาตุน้ำ โดยของแข็งที่เป็นโลหะนั้นจะสามารถถูกหลอมละลายเป็นของเหลวได้ นอกจากนี้ถ้าลองสังเกตเวลาที่อากาศเย็นจัดสิ่งของที่เป็นโลหะจะมีไอน้ำมาเกาะอยู่เสมอดังนั้นจึงเปรียบเสมือนว่าโลหะก่อเกิดน้ำ

     3) ธาตุน้ำก่อเกิดหรือถ่ายเทกำลังไปสู่ธาตุไม้ โดยน้ำเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงต้นไม้ให้เติบโตและมีชีวิตอยู่

     4) ธาตุไม้ก่อเกิดหรือถ่ายเทกำลังไปสู่ธาตุไฟ โดยไม้เปรียบเสมือนเชื้อเพลิงที่พลังกับไฟให้มีกำลังเผาอยู่ตลอด

     5) ธาตุไฟก่อเกิดหรือถ่ายเทกำลังไปสู่ธาตุดิน โดยไฟเผาทุกสรรพสิ่งก็จะกลายเป็นเถ้าถ่านเป็นผงที่กลับไปสู่ดิน


วงจรการควบคุมหรือพิฆาต

     1) ธาตุดินควบคุมธาตุน้ำ โดยทั่วไปที่คนต้องการเก็บกักน้ำก็จะทำการสร้างเขื่อนหรือขุดบ่อน้ำ ที่เป็นบ่อดินคอนกรีต เพื่อควบคุมและเก็บกักน้ำให้ได้ปริมาณที่ต้องการ ดังนั้นธาตุดินเป็นธาตุควบคุมธาตุน้ำ แต่หากว่าธาตุดินมากเกินไปก็สามารถพิฆาตธาตุน้ำได้เปรียบเสมือนน้ำที่ใสแล้วถูกดินถมมากๆก็ขุ่นหรือมากไปจนกลายเป็นดินอมน้ำ

     2) ธาตุน้ำควบคุมธาตุไฟ เป็นที่รู้กันดีว่าน้ำเป็นวัตถุธาตุที่ต้องใช้ควบคุมไฟพอมีกำลังตามที่ต้องการโดยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ หรือธาตุน้ำพิฆาตธาตุไฟก็เปรียบเสมือนน้ำที่มาดับกองไฟ 

     3) ธาตุไฟควบคุมธาตุทอง โลหะทุกประเภทเมื่อโดยความร้อนจะหลอมละลาย เช่น ร้านทองที่ใช่ไฟเป็นตัวแปรในการหลอมทองให้ได้รูปทรงที่ต้องการ หากธาตุไฟมากเกินก็พิฆาตธาตุทองโดยการหลอมโลหะต่างๆจนเป็นของเหลว

     4) ธาตุทองควบคุมธาตุไม้ วัตถุธาตุที่เป็นไม้ชนิดต่างๆ เช่น ต้นไม้ ท่อนไม้ ซุง ไม้แปรรูป ดอกไม้ ฯลฯ จะใช้วัตถุที่เป็นโลหะหรือธาตุทองในการตัดอยู่เสมอ เช่น ต้นไม้หากต้องการแต่งให้สวยงานก็ใช้กรรไกรตัดก็เปรียบเสมือนธาตุทองควบคุมธาตุไม้ และการใช้เลื่อยตัดต้นไม้ที่มีชีวิตก็เหมือนใช้ธาตุทองพิฆาตธาตุไม้

     5) ธาตุไม้ควบคุมธาตุดิน ยกตัวอย่างเช่น การป้องกันดินไม่ให้ทลายบริเวณที่ลาดชัน ก็จะใช้การปลูกหญ้าคลุมดินหรือไม่ก็ใช้ใยมะพร้าวที่สานเป็นผ้าห่มดินป้องกันดินทลาย ดังนั้นธาตุไม้จึงควบคุมธาตุดิน หรือตัวอย่างที่ธาตุไม้พิฆาตธาตุดินก็เปรียบเสมือนต้นไม้ที่ดูดซึมแร่ธาตุจากดินไปจนหมดจนดินนั้นเสียสภาพ


     โดยหลักการวิเคราะห์ว่าสรรพสิ่งใดๆเป็นธาตุอะไร หรือประกอบด้วยธาตุอะไรบ้างในสรรพสิ่งหนึ่งนั้นๆ  จะดูได้จากตารางด้านล่างนี้

ธาตุ

รูปแบบพลังงาน

วัตถุธาตุ

สี

รูปทรงวัตถุ

ดิน

พลัง
รวมศูนย์

ดิน, หิน, รูปปั้น, ดินเผา, เซรามิค, คริสตัล (ธรรมชาติ)

สีเหลือง, ส้ม, น้ำตาล, ครีม, อิฐ, สีแทน

สี่เหลี่ยม

ทอง

พลังหมุน
ทะลวง

สิ่งของที่เป็นโลหะทุกชนิด สิ่งของที่มีความแวววาว

สีขาว, เงิน, ทอง

ทรงกลม หรือปากเปิด

น้ำ

พลัง
ไหลลง

น้ำพุ, ตู้ปลา, น้ำตก, ทะเล, คลอง

สีฟ้า, น้ำเงิน, ดำ

ลูกคลื่น หรือต่อเนื่อง

ไม้

พลังพุ่งขึ้น

ต้นไม้, ดอกไม้

สีเขียว (แก่ และอ่อน)

สูง หรือยาว

ไฟ

พลังกระจาย

หลอดไฟ, โคมไฟ, พลาสติก

สีแดง, ม่วงแดง, ชมพู

สูงแหลม หรือสามเหลี่ยม     วงจรการก่อเกิดหรือถ่ายเทของธาตุ วงจรการพิฆาตควบคุมระหว่างธาตุทั้งหมดนี้ได้ถูกนำมาประยุคใช้สำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นหลักการใช้ชีวิตทั่วไป และถูกนำมาใช้ในศาสตร์จีนเป็นอย่างมากในวิชา ฮวงจุ้ย ดวงจีน ฤกษ์ยาม ฯลฯ ซึ่งหลักของปฏิกิริยา 5 ธาตุนี้จะเป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์ ตีความ เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเนื่องจากทุกสรรพสิ่งสามารถมองเป็นธาตุได้หมด และการวิเคราะห์ ตีความเหล่านี้ก็นำมาซึ่งการนำมาประยุกต์และแก้ไขสิ่งรอบตัวมนุษย์เพื่อให้เกิดมงคลกับชีวิต
© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET