บทความตีพิมพ์
แสงสีกับฮวงจุ้ย
แสงสีกับฮวงจุ้ย
             
                          โดย อ.เกริกวิชญ์ กฤษฎาพงษ์

     ชาวจีนนั้นชื่อว่าทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมนั้นสามารถแบ่งออกเป็นธาตุต่างๆทั้ง 5 ธาตุ (ดิน ธาตุทอง ธาตุน้ำ ธาตุไม้ ธาตุไฟ) โดยมีการพิจารณาจากสิ่งต่างๆ ซึ่งสีนั้นก็เป็นตัวพิจารณาในของธาตุนั้นๆเช่นเดียวกัน โดยการแจกแจงธาตุต่างๆ เป็นสีสัน ดังนี้

             
            ตารางแสดงการแบ่งสีต่างๆให้สอดคล้องกับธาตุ

ธาตุ

สี

ดิน
สีเหลือง,ส้ม,น้ำตาล,ครีม,อิฐ,สีแทน
ทอง
สีขาว , เงิน , ทอง
น้ำ
สีฟ้า , น้ำเงิน , ดำ
ไม้
สีเขียว (แก่และอ่อน)
ไฟ
สีแดง , ม่วงแดง, ชมพู
                               

     ที่นี้เราแบ่งสีต่างๆเป็นธาตุได้อย่างไร ทั้งนี้เราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาของสีก่อน สีนั้นเกิดจากธรรมชาติของแสง ซึ่งหากเรียนวิทยาศาสตร์สมัยเด็กๆนั้นจะมีการทดลองเรื่องการใช้แสงผ่านแท่งแก้วปริซึม โดยเมื่อแสงผ่านแก้วปริซึมนั้นจะเกิดการหักเหของแสงเนื่องจากว่าแก้วปริซึมมีความหนาแน่นมากกว่าอากาศ และการหักเหของแสงที่ผ่านปริซึมนั้นก็ทำให้เห็นแถบสีเสปคตรัมคือ สีม่วง คราม 
น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง หรือที่เป็นสีของรุ้งนั้นเองซึ่งรุ้งนั้นก็เกิดจากการหักเหของแสงเช่นเดียวกัน และแสงสีที่เกิดขึ้นนั้นเกิดการทับกันก็จะกลายเป็นสีผสมต่างๆเช่น แสงสีแดงทับสีเขียวก็จะเกิดเป็นสีเหลือง ซึ่งหลักการนี้ก็นำมาประยุกต์ใช้ทำเครื่องโทรทัศน์หรือจอคอมพิวเตอร์ต่างๆนั้นเอง โดยทฤษฎีการหักเหของแสงนั้นนักวิทยาศาสตร์อย่าง เซอร์  ไอแซค  นิวตันได้สรุปว่าพลังงานแสงนั้นเป็นพลังงานชนิดเดียวที่ก่อให้เกิดสีได้ 


      http://www.artskru.com/art/newart/web_pic2/pic_spectrum01.jpg
 ภาพการแสงผ่านแท่งแก้วปริซึมทำให้เกิดการหักเหของแสงจึงเกิดเป็นสีต่างๆ
 ภาพจาก http://www.geocities.com/khangkla/theory.html

     ขณะที่แสงสัมผัสถูกสสารหรือวัตถุบางอย่างนั้น พลังงานบางส่วนจะถูกดูดกลืนสีจากแสงบางส่วน และกระจายหรือสะท้อนพลังงานบางส่วนหรือบางสีออกมา เช่น การที่เราเห็นสีเหลืองจากวัตถุนั้นเป็นเพราะว่าวัตถุนั้นดูดกลืนแสงสีอื่นไว้แต่กระจายหรือสะท้อนสีเหลืองออกมาเราจึงเห็นเป็นสีเหลือง ส่วนวัตถุที่เห็นเป็นสีสว่างเกิดจากการที่วัตถุนั้นสะท้อนหมดหรือเกือบหมดทุกสีเช่น  วัตถุสีขาวที่สะท้อนแสงทุกสี ส่วนวัตถุที่สีมืดนั้นเกิดจากการที่แสงดูดกลืนที่หมดหรือเกือบหมดทุกสีเช่น วัตถุสีดำที่ดูดกลืนแสงทุกสี 

     สีที่เกิดขึ้นจากแสงก็จะมีพลังงานที่แตกต่างๆกันโดยมีความยาวของคลื่นและความถี่ของแสงที่แตกต่างกัน ดังนั้นวัตถุที่มีสีคนละสีก็จะดูดกลืนและสะท้อนของแสงที่ไม่เท่ากันโดยมีพลังงานในรูปของความยาวคลื่นและความถี่ที่แตกต่างกัน ดังนั้นวัตถุธาตุต่างๆ (ธาตุดิน ทองน้ำ ไม้ ไฟ) นั้นก็แสดงพลังงานของความยาวคลื่นและความถี่ของแสงไม่เท่ากัน 

ความยาวคลื่นและความถี่ของแสง
ความยาวคลื่นและความถี่ของแสงสีแตกต่างกันตามพลังงานที่สีแสงนั้นมีอยู่ 
เช่น แสงสีแดงมีพลังงานน้อยกว่าแสงสีม่วง

แสงสี

ความยาวคลื่น

ความถี่

ม่วง

3.9-4.5x10-7
6.7-7.7x1014

น้ำเงิน

4.5-4.9x10-7
6.1-6.7x1014

เขียว

4.9-5.8x10-7
5.3-6.1x1014

เหลือง

5.8-6.0x10-7
5.1-5.3x1014

ส้ม

6.0-6.2x10-7
4.8-5.1x1014

แดง

6.2-7.7x10-7
3.9-4.8x1014
 
 
     การสะท้อนของแสงทำให้เกิดอุณหภูมิของรังสีความร้อนที่มีความแตกต่างกันอีกด้วยซึ่งพลังงานความร้อนนี้เกิดจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นและความถี่แสงไม่เท่ากัน วัตถุที่ได้รับแสงนั้นจะมีการแผ่รังสีความร้อนเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยความสมดุลของพลังงานนั้นคือ 

พลังงานแสงทั้งหมด = ค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืน (Absorptivity, α) + ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อน(Reflectivity, ρ) + 
ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่าน (Transmissivity, T) โดยวัตถุแต่ละอย่างที่แสงสีนั้นจะมีค่ามาจากสมการนี้ เช่น

     -  
วัตถุนั้นมีค่าพลังงานมากจากค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนทั้งหมด หรือค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนและการส่งผ่านเท่ากับศูนย์นั้น วัตถุนั้นจะเป็นสีดำ
    
-  วัตถุนั้นมีค่าพลังงานมากจากค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนทั้งหมด หรือค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนและการส่งผ่านเท่ากับศูนย์นั้น วัตถุนั้นจะเป็นสีขาว
     
-  วัตถุนั้นมีค่าพลังงานมากจากค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านทั้งหมด หรือค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนและการดูดกลืนเท่ากับศูนย์นั้น วัตถุนั้นจะโปร่งแสง
     หมายเหตุ การที่ค่าต่างๆในสมการแตกต่างกันจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัตถุ เช่น สมบัติทางกายภาพ, อุณหภูมิ, ลักษณะของพื้นผิว, มุมการตกกระทบ, ความยาวคลื่น ฯลฯ

ตารางความสัมพันระหว่างช่วงอุณหภูมิกับสีของรังสีความร้อนที่ตามองเห็น

 

Temperature ( °C)

Color

550 – 580

Black + Purple

580 – 650

Brown + Purple
650 – 750
Purple

750 – 780

Dark Carmine

780 – 800

Carmine

800 – 830

Orange + Carmine

830 - 800

Dark Orange

880 - 1050

Orange

1050 - 1150

Yellow + Orange

1150 - 1250

Yellow

1250 - 1320

White + Yellow
   

     จากข้อมูลการเกิดสีต่างๆนั้นจึงทำให้เราเข้าใจว่าสีแต่ละสีก็มีพลังงานที่แตกต่างกัน เมื่อเรามองถึงวัตถุธาตุต่างๆ เช่น ธาตุดินที่มีสีน้ำตาล ส้ม เหลือง ครีม แทน โดยโทนสีเหล่านี้มีพลังงานของความยาวคลื่นและความถี่ใกล้เคียงกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งของที่ไม่ใช่ดินเช่น รถยนต์สีเหลือง เป็นต้น รถยนต์นั้นแม้ไม่ใช่วัตถุธาตุดินก็ตามแต่ก็เปรียบเสมือนมีพลังของธาตุดินเนื่องจากมีดูดซับพลังงานและกระจายพลังงานที่มีความยาวคลื่นและความถี่ของแสงเท่าเทียมกัน ก็เปรียบเสมือนมีการกระจายของพลังของแสงที่มีพลังงานเหมือนธาตุดินนั้นเอง 

     ส่วนสีที่มักจะสับสนกับวัตถุธาตุนั้นคือสีขาวและสีดำ โดยสีขาวที่เป็นธาตุทอง เนื่องจากว่าธาตุทองนั้นจริงๆแล้วก็คือธาตุที่เป็นโลหะทั้งหมด ดังนั้นสีของธาตุทองก็คือสีโลหะ  เช่น สีเงิน บรอนซ์ ทอง และสีที่มีความแวววาวทั้งหมดเนื่องจากความแวววาวเป็นลักษณะแสงและสีของพลังธาตุทอง ซึ่งความแวววาวนั้นก็คือแสงสีขาวนั้นเอง ดังนั้นวัตถุที่มีสีขาวหรือความแวววาวก็จะเปรียบเหมือนมีพลังธาตุทองเพราะวัตถุสะท้อนพลังงานของความถี่และความยาวของคลื่นแสงเหมือนกับธาตุทอง 

     ส่วนสีดำนั้นคือธาตุน้ำซึ่งเหมือนน้ำลึกๆในทะเลก็จะมืดสนิทเหมือนสีดำ ส่วนสีฟ้า น้ำเงินก็เหมือนน้ำที่ตื้นและลึกขึ้นมาตามความเข้มของสี ซึ่งวัตถุธาตุใดมีสีดำก็จะมีการกระจายพลังงานในความถี่และความยาวคลื่นแสงเดียวกับธาตุน้ำนั้นเอง นอกจากนี้สีดำยังเป็นสีที่ดูดซึมแสงทุกความยาวคลื่นและความถี่โดยไม่สะท้อนสีอื่นๆออกมา ซึ่งหากมองจากตารางของรังสีที่แผ่จากวัตถุข้างต้นแล้วสีดำก็ทำให้เกิดอุณหภูมิน้อยสุดเนื่องจากมีการค่าสัมประสิทธิ์การดูดซึมสูงสุด ส่วนคุณสมบัติเหมือนน้ำจริงๆที่ดูดซึมสะสมพลังในทางฮวงจุ้ยเช่น การที่น้ำสะสมความเย็นไว้จากกลางคืนเมื่อเวลาเราเล่นน้ำทะเลตอนช่วงเช้าขณะที่มีแสงแดดแต่น้ำในช่วงเช้ายังเย็นอยู่นั้นเอง 

     ทั้งนี้ธาตุอื่นๆต่างๆก็จะลักษณะของพลังคลื่นความถี่และความยาวแสงของตนเอง ดังนั้นสีต่างๆจึงมีลักษณะรูปแบบของพลังที่แบ่งเป็นธาตุต่างๆได้ จึงมีการใช้สีต่างๆในเชิงฮวงจุ้ยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับหลักปฏิกิริยาของ 5 ธาตุที่มีแต่ละธาตุมีความสัมพันธ์กันในด้านที่ส่งเสริม ก่อเกิด ถ่ายเท ควบคุมหรือทำลายกันนั้นเอง
© Copyright 2007 Flexiplan Co., Ltd. Powered by ThaiEshop.NET